مصوبات سازمان تنظیم مقررات

ردیف

شماره مصوبه

موضوع

دسته بندی

تاریخ ابلاغ سازمان

۱

جلسه شماره ۱۴

بررسی و تصویب مفررات تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنت

خدمات ثابت

۸۵/۰۵/۰۱

۲

جلسه شماره ۲۶

بررسی و تصویب تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه های شهری بین شهری و بین الملل و شبکه ملی انتقال داده ها

خدمات ثابت

۸۶/۰۴/۱۷

3

جلسه شماره ۸۶

تعیین تمامی تعرفه های مصوب کمیسیون به عنوان سقف تعرفه ارایه خدمات ارتباطی -اصلاح جدول نرخ اینترنت مصوبه جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ ( ارائه پیشنهاد نرخ اینترنت پرسرعت توسط سازمان با ضریب اشتراک ۱ به ۱۰)

مقررات عمومی

۸۹/۰۳/۱۶

4

جلسه شماره ۹۰

ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها

خدمات ثابت

۸۹/۰۵/۱۰

5

جلسه شماره ۹۶

ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فنآوری اطلاعات

خدمات ثابت

۸۹/۰۷/۱۸

6

جلسه شماره ۹۷

آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی با شرکت های ندا

خدمات ثابت

۸۹/۰۸/۰۲

7

جلسه شماره ۱۱۲

تعرفه واگذاری خطوط E۱ از سوی مخابرات

خدمات ثابت

۹۰/۰۳/۰۸

8

جلسه شماره ۱۲۰

بخشنامه به: کليه ثبت کنندگان محلی(LIRs)، شرکت های PAP و ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلی

مقررات عمومی

۹۱/۰۷/۳۰

9

مصوبه جلسه شماره ۱۴۳

تمدید اعتبار دارندگان پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت ISP/ISDP

خدمات ثابت

۹۱/۰۳/۲۸

10

مصوبه جلسه شماره ۱۴۷

تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی

خدمات ثابت

۹۱/۰۶/۰۵

11

جلسه شماره ۱۴۹

آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems) در شبكه ملي اطلاعات

خدمات ثابت

۹۱/۰۷/۰۲

12

مصوبه ۱۵۱

درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( ISP) و توزیع خدمات اینترنت ( ISDP)

خدمات ثابت

۹۱/۰۷/۳۰

13

شماره ۱ جلسه شماره ۱۵۳

سقف تعرفه فروش پهنای باند اینترنت

خدمات ثابت

۹۱/۰۸/۲۸

14

مصوبه جلسه شماره ۱۵۴

تعرفه ارایه خدمات VPLS

خدمات ثابت

۹۱/۱۰/۱۰

15

شماره ۱جلسه شماره ۱۶۳

آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش اتباطات و فناوری اطلاعات

مقررات عمومی

۹۲/۰۲/۲۹

16

شماره ۳ جلسه شماره ۱۶۵

پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

مقررات عمومی

۹۲/۰۳/۲۶

17

شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۶

تصميم گيري در باره تعرفه فروش پهناي باند اينترنت موضوع اجراي مصوبات شماره ۴۹ و ۸۶ كميسيون

خدمات ثابت

۹۲/۰۳/۳۰

18

شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۶

تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

خدمات ثابت

۹۲/۰۳/۳۰

19

شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۶

تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی

خدمات ثابت

۹۲/۰۳/۳۰

20

شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۷

تعرفه اجاره لينك هاي كم سرعت و پر سرعت شبكه سيگنالينگ سراسري شركت ارتباطات زيرساخت

خدمات ثابت

۹۲/۰۳/۳۰

21

شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۷

تعیین مبلغ ضمانتنامه صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی

ارتباطات رادیویی

۹۲/۰۳/۳۰

22

شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۲

دريافت هزينه اتصال به شبكه زير ساخت بر حسب دقيقه

خدمات ثابت

۹۲/۰۶/۰۳

23

شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۲

لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات دسترسي به اينترنت از طريق فناوري وايمكس

مقررات عمومی

۹۲/۰۶/۰۳

24

شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۵

اصلاح بند ۲-۲ماده ۳ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۹۰/۰۳/۲۲

خدمات ثابت

۹۲/۰۷/۱۴

25

شماره ۴ جلسه شماره ۱۷۶

استفاده از فناوري موسوم به WiFi

ارتباطات رادیویی

۹۲/۰۷/۲۸

26

شماره ۲جلسه شماره ۱۷۷

اصلاحیه مصوبه شماره ۹۰ کمیسیون ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها

خدمات ثابت

۹۲/۰۸/۱۲

27

شماره۳ جلسه شماره ۱۷۷

آیین نامه جامع ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی کشور

مقررات عمومی

۹۲/۰۸/۱۲

28

جلسه شماره ۱۷۹

اصلاح تاریخ اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۶۶ کمیسیون

خدمات ثابت

۹۲/۱۰/۰۸

29

شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۴

مهلت تسويه حساب مالي بين دارندگان پروانه در اتصال متقابل

خدمات همراه

۹۲/۱۲/۲۵

30

شماره ۳ جلسه ۱۸۹

تعرفه اجاره استفاده از فضا به ميزان كسري از يك متر مربع در مراكز مخابراتي

خدمات ثابت

۹۳/۰۳/۱۸

31

شماره ۱ جلسه ۱۹۰

دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای

مقررات عمومی

۹۳/۰۳/۲۹

32

شماره ۳ جلسه شماره ۱۹۰

نحوه ارتقاء پروانه فعالیت اپراتور های وایمکس

خدمات ثابت

۹۳/۰۳/۲۹

33

شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰

اصول حاکم بر تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی

خدمات همراه

۹۳/۰۳/۲۹

34

شماره ۱جلسه شماره ۱۹۲

دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مقررات عمومی

۹۳/۰۳/۳۰

35

شماره ۳جلسه شماره ۲۰۰

اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره ۱۸۱ و زنجیره قیمت خدمات اینترنت

خدمات همراه

۹۳/۰۷/۲۰

36

شماره۲ جلسه شماره ۲۰۶

اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP

خدمات ثابت

۹۳/۱۰/۲۱

37

مصوبه شماره ۲۱۱

ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت

خدمات ثابت

۹۳/۱۲/۲۴

38

شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۲

شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان عرضه خدمات اینترنت و توزیع اینترنت

خدمات ثابت

۹۴/۰۱/۲۳

39

شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۴

تعرفه ارائه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP)

خدمات ثابت

۹۴/۰۲/۲۰

40

شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۴

لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات

خدمات ثابت

۹۴/۰۲/۲۰

41

شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۵

تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت

خدمات ثابت

۹۴/۰۳/۰۳

42

شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸

سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی

خدمات ثابت

۹۴/۰۵/۱۱

43

شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۱

اصلاح تبصره بند ۱-۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱کمیسیون موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی و اینترانت ملی

خدمات ثابت

۹۴/۰۶/۲۹

44

شماره ۱جلسه شماره ۲۲۲

ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارایه خدمات مبتنی بر IP

خدمات ثابت

۹۴/۰۷/۱۶

45

شماره ۲جلسه شماره ۲۲۲

اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی

مقررات عمومی

۹۴/۰۷/۱۶

46

شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳

اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۹۰موضوع دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگیرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای

مقررات عمومی

۹۴/۰۷/۱۶

47

شماره ۲جلسه شماره ۲۲۳

اصلاح بند ۸ مصوبه شماره ۱جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازه تجهیزات انتهایی (مودم)

خدمات ثابت

۹۴/۰۷/۱۶

48

شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴

تفسیر بند ۲-۸ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد وبهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت

خدمات ثابت

۹۴/۰۸/۱۰

49

شماره ۱جلسه شماره ۲۲۶

شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مقررات عمومی

۹۴/۰۹/۱۵

50

شماره ۱جلسه شماره ۲۳۰

ضابطه رعایت منع سهامداری مشترک برای صدور پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)

مقررات عمومی

۹۴/۱۲/۰۹

51

شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰

مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران

مقررات عمومی

۹۴/۱۲/۰۹

52

شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۲

اصلاح تبصره ۱ بند ۶-۱ مصوبه شماره ۲-۲۲۲ کمیسیون درخصوص سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوم

خدمات ثابت

۹۵/۰۱/۲۹

53

شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴

مقررات حاکم براتصال متقابل

مقررات عمومی

۹۵/۰۲/۱۹

54

شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۴

اصلاح بند های ۳-۲، ۸-۱، ۱۲-۱ و تبصره ۲ بند ۱۲-۱ مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ موضوع ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

خدمات ثابت

۹۵/۰۲/۱۹

55

شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۷

تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر

مقررات عمومی

۹۵/۰۴/۲۳

56

شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۷

خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (لایه ۲) برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر

مقررات عمومی

۹۵/۰۴/۲۳

57

شماره ۴ جلسه شماره ۲۳۷

خدمات انتقال ابر انتقال (لایه۳) برای سرعت۱۰۰MPBS وبالاتر

مقررات عمومی

۹۵/۰۴/۲۳

58

شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷

اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ درخصوص تعرفه تلفن ثابت

خدمات ثابت

۹۵/۰۳/۲۲

59

شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۸

اصلاح برخی از عناوین مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶ - (اصلاح عناوین خدمت ردیف سوم و چهارم جدول تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تخصیص داده شده به تلفن ثابت، همراه و تلفن ثابت با قابلیت جابجایی با ورود اپراتورهای جدید)

مقررات عمومی

۹۵/۰۴/۲۰

60

شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۹

تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و همچنین اصلاح برخی از مفاد مصوبات شماره ۲ و ۳جلسه ۲۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷

خدمات همراه

۹۵/۰۵/۱۷

61

جلسه شماره ۲۴۲

تعرفه برای تماس از/ به شماره های ثابت ترابردپذیر

مقررات عمومی

۹۵/۰۶/۱۴

62

شماره ۲ جلسه ۲۴۶

اصلاح مصوبه ۶-۲۳۷ درخصوص مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت

خدمات ثابت

۹۵/۰۸/۲۳

63

شماره ۴ جلسه ۲۴۶

اصلاح و افزودن موادی به مصوبه شماره ۲-۲۰۶ با موضوع اصول حاکم بر صدور پروانه FCP

خدمات ثابت

۹۵/۰۸/۲۳

64

شماره۶ جلسه شماره ۲۴۶

اعطای مهلت به دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP جهت انجام تعهدات دایری پورت و پرداخت مبلغ باقیمانده حق امتیاز

خدمات ثابت

۹۵/۰۸/۲۳

65

شماره۲ جلسه شماره ۲۴۷

اصلاح و تکمیل مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ با موضوع" مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه­ای شرکت مخابرات ایران"

مقررات عمومی

۹۵/۰۹/۰۷

66

شماره۳ جلسه شماره ۲۴۷

اصول حاکم بر رتبه بندی مراکز داده

مقررات عمومی

۹۵/۰۹/۰۷

67

شماره۱جلسه شماره ۲۴۸

تسری تفکیک ترافیک داخل و بین الملل به کلیه اپراتورها

مقررات عمومی

۹۵/۰۹/۲۱

68

شماره۲جلسه شماره ۲۴۸

اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمد های حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات

مقررات عمومی

۹۵/۰۹/۲۱

69

جلسه شماره ۲۴۹

مقررات طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مقررات عمومی

۹۵/۱۰/۰۵

70

شماره ۱ جلسه شماره ۲۵۱

تعرفه ترجیحی برای برای ترافیک داده داخلی

مقررات عمومی

۹۵/۱۱/۰۳

71

شماره ۲ جلسه شماره ۲۵۱

ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN )

مقررات عمومی

۹۵/۱۱/۰۳

72

شماره ۳ جلسه شماره ۲۵۲

مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار( Significant Market Power ) در کشور

مقررات عمومی

۹۵/۱۱/۱۰

73

شماره ۱ جلسه شماره ۲۵۳

اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ با عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت متنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی

مقررات عمومی

۹۵/۱۱/۲۴

74

شماره ۲ جلسه شماره ۲۵۴

تصوير مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۵۴ با موضوع تمديد مهلت تادیه پروانه isp isdp , ... برای fcp ها جهت تخفیف اقساط حق امتیاز و تعیین میزان تخفیف تا پایان اردیبهشت و تمدید تعهدات توسعه سال اول پروانه تا پایان خرداد ۹۶

خدمات ثابت

۹۵/۱۲/۱۷

75

شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴

تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps ۱۰۰و بالاتر

مقررات عمومی

۹۵/۱۲/۱۷

76

شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴

تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز

مقررات عمومی

۹۵/۱۲/۱۷

77

شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴

تعرفه خدمات ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز

مقررات عمومی

۹۵/۱۲/۱۷